SDL Trados 2017 Training

SDL Trados 2017 Training
•  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ใช้งานในระดับเริ่มต้น (Beginner Level)
•  ฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม SDL Trados Studio  2017 และ SDL Multiterm 2017
•  โปรแกรมฝึกอบรมจัดขึ้นตามกำหนดการซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง
•  ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
•  การจัดฝึกอบรมสำหรับระดับเริิ่มต้นใช้งาน(Beginner)จะจัดขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 5 ท่านขึ้นไป

 

 

TAG

CAT tool
SDL Trados
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio
Trados Studio 2009
Translation Memory

โปรแกรม Trados
โปรแกรมทราดอส
โปรแกรม SDLX
คู่มือ Trados
การใช้งาน Trados
รับแปลภาษา

สอนการใช้ Trados
เรียน Trados
อบรม Trados
ฝึกอบรม Trados
โปรแกรม CAT tool
โปรแกรมช่วยแปล